Top 9 # Xem Nhiều Nhất Yêu Cầu Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên Mới Nhất 3/2023 # Top Like | Phuntanbotthammynammodel.com

Hướng Dẫn Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Đảng Và Đảng Viên Năm 2011

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11-10-2011 của Ban Tổ chức Trung ương về ” đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên”, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

– Xếp loại chất lượng chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện như đối với tổ chức cơ sở đảng, gồm 4 mức: chi bộ trong sạch vững mạnh; chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành nhiệm vụ; chi bộ yếu kém.

– Các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình về hướng dẫn đánh giá phân loại. Trước khi tiến hành kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng, cấp ủy các tổ chức đảng chỉ đạo các tổ chức chính quyền và đoàn thể tổng kết công tác bình xét, xếp loại thi đua khen thưởng để làm căn cứ xếp loại tổ chức đảng.

– Xếp loại chất lượng đối với đảng viên, lưu ý: đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phải được 2/3 trở lên số đảng viên chính thức chi bộ biểu quyết hoặc bọ phiếu tán thành. Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tối đa không vượt quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Ban Thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh tăng cưọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và thẩm định chặt chẽ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. trường hợp, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đã được công nhận xếp loại, nhưng sau đó mới phát hiện có khuyết điểm thì phải xem xét, làm rõ; nếu có khuyết điểm thì hủy bọ kết quả đã công nhận.

– Hàng năm, thời điểm kết thúc công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở chậm nhất là ngày 10 tháng 12. Ban Thưọng vụ Huyện, Thị ủy và tương đương xét, thẩm định và tổng hợp kết quả đánh giá (theo biểu 7a, 7b); báo cáo về Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) chậm nhất là ngày 25 tháng 12.

2. Công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên: – đối tượng, hình thức, thẩm quyền khen thưởng:

+ đối tượng được khen thưởng: tổ chức đảng các cấp và đảng viên.

+ Hình thức khen thưởng:

* đối với tổ chức đảng: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen, tặng cọ.

* đối với đảng viên: biểu dương, tặng giấy khen, bằng khen.

+ Thẩm quyền khen thưởng:

* Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: biểu dương tổ đảng; biểu dương đảng viên của chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

* Chi bộ cơ sở: biểu dương tổ đảng, tặng giấy khen cho đảng viên của chi bộ “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

* đảng ủy cơ sở: quyết định công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh; tặng giấy khen cho những chi bộ, đảng ủy bộ phận đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. Tặng giấy khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

* Ban Thưọng vụ Huyện ủy và tương đương: quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Tặng giấy khen cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục. Tặng giấy khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm. Tặng giấy khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liên tục.

* Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy quyết định tặng bằng khen cho chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục. Tặng bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liên tục. Tặng cọ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liên tục. Tặng bằng khen cho đảng viên “đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục.

– Về số lượng khen thưởng:

+ đối với tổ chức cơ sở đảng: trong tổng số những tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc xem xét, lựa chọn những tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Số tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

+ đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở: trong số những chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, đảng ủy cơ sở xem xét, lựa chọn những chi bộ đảng tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Số chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu được khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

+ đối với đảng viên: số lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề nghị khen thưởng không vượt quá 15% tổng số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

­ Thủ tục hồ sơ đề nghị Ban Thưọng vụ Tỉnh ủy khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Tọ trình của Ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh (có danh sách kèm theo).

+ Báo cáo thành tích của tổ chức đảng và đảng viên: Phải đạt các tiêu chí về nội dung và trình bày theo mẫu (kèm theo).

+ Báo cáo kết quả thẩm định của Ban thưọng vụ các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đối với tổ chức và cá nhân đảng viên được trình khen thưởng.

– thời hạn nhận hồ sơ khen thưởng: kết thúc chậm nhất đến hết ngày 30 tháng 12. Các hồ sơ gửi sau thời gian này sẽ không được xem xét khen thưởng.

Báo Cáo Kết Quả Đánh Giá Chất Lượng Đảng Viên Năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016

Thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 25/9/2014 của Ban tổ chức trung ương, Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 14/10/2016 của Ban thường vụ Thành ủy Thái nguyên về “Thực hiện việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phan loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2016”. Ban chấp hành Đảng bộ phường Trung Thành Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng bộ thực hiện.

Thực hiện công văn số 47-CV/ĐU ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Đảng uỷ phường Trung Thành về việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016.

Ngày 2 tháng 12 năm 2016 Chi bộ trường mầm non Hương Sen đã tiến hành phổ biến, quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên và Đảng uỷ phường Trung Thành về công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên năm 2016, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng tới toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đồng thời tiến hành kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên năm 2016.

– Đảng viên miễn sinh hoạt: không

– Số đảng viên được đánh giá phân loại: 10/13 đ/c. Trong đó:

+ Đảng viên đã được đánh giá phân loại: 10/13 đ/c

+ Đảng viên dự bị: 01 đ/c

+ Đảng viên chưa được đánh giá phân loại: 03 đ/c (mới kết nạp 7/10/2016)

– Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu; – Số phiếu hợp lệ: 9 phiếu

– Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu; – Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02đ/c

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 đ/c

– Đảng viên chưa được đánh giá phân loại: 03 đ/c (mới kết nạp 7/10/2016)

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ: không

– Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ: không

* Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm 02 đ/c:

1. Đ/c Trịnh Thị Minh Chính

2. Đ/c Nguyễn Thanh Giang

* Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ gồm 08 đ/c:

BÍ THƯ Trịnh Thị Minh Chính

Hướng Dẫn Kiểm Điểm Tập Thể, Cá Nhân Và Đánh Giá Chất Lượng Tổ Chức Cơ Sở Đảng, Đảng Viên Năm 2022

Căn cứ Công văn số 190-CV/ĐUK, ngày 12/10/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc “Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016”, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông qua đó, Đảng ủy, các chi bộ, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có cơ sở đề ra chủ trương, giải pháp, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

2. Đảng ủy, các chi bộ, lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ đảng viên khi kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc theo hướng dẫn của Trung ương; phát huy tính tự giác, trung thực, khách quan, tránh hình thức; đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ và phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Đảng ủy bộ phận, chi ủy các chi bộ và lãnh đạo các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức kiểm điểm, nâng cao chất lượng đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên bảo đảm thực chất. Kết quả kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm sẽ được xem xét để làm căn cứ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí, phân công, sử dụng cán bộ.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

A. KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng kiểm điểm và nơi kiểm điểm

a) Tập thể: Ban Thường Vụ Đảng ủy Trường, Đảng ủy bộ phận, chi ủy các chi bộ.

b) Cá nhân: Đảng viên đang sinh hoạt đảng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường.

– Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt.

– Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài kiểm điểm ở chi bộ, phải kiểm điểm ở cấp ủy, tổ chức đảng và tập thể lãnh đạo cao nhất (có tổ chức kiểm điểm) mà mình tham gia, cụ thể như sau:

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy Trường.

+ Các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận, các đồng chí chi ủy viên các chi bộ kiểm điểm trước chi bộ.

* Việc kiểm điểm các chức danh lãnh đạo chính quyền theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Trung ương và Quy chế đánh giá cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị; tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/ĐUK ngày 19/11/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm; Công văn số 52-CV/ĐUK, ngày 24/11/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2015″ và Công văn số 190-CV/ĐUK ngày 12/10/2016 về việc “Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016″ cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

– Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân.

– Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương ở cơ quan, đơn vị. Các giải pháp đấu tranh, khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

– Làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ; quản lý và phát triển đảng viên; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng và thực hiện quy định, quy chế làm việc của tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo; các biện pháp đấu tranh, phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.

– Kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; khen thưởng và kỷ luật đảng.

a) Đối với đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

– Về tư tưởng chính trị: Sự trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; việc chấp hành, bảo vệ, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng; tinh thần học tập nâng cao trình độ, hiểu biết và năng lực công tác của bản thân.

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; tính trung thực, khách quan trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

– Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Tinh thần trách nhiệm, kết quả và mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị.

– Về ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức, Quy định về những điều đảng viên không được làm và các quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

* Đối với đảng viên là cán bộ, công chức: Khi kiểm điểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

b) Đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Ngoài những nội dung nêu tại . còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

– Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. – Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

– Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành kiểm điểm

– Đồng chí bí thư Đảng ủy, bí thư Đảng ủy bộ phận, bí thư các chi bộ trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến tham gia, đóng góp.

– Đảng viên chuẩn bị bản kiểm điểm (theo mẫu); thực hiện lấy ý kiến nhận xét của chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú (theo mẫu).

– Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm, ý kiến đóng góp (nếu có).

– Kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên sau. Có thể kết hợp với kiểm điểm tập thể cấp ủy với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Đối với chi bộ trên 30 đảng viên, có tổ đảng thì đảng viên kiểm điểm ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ.

– Đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó; ở chi bộ thì báo cáo tóm tắt kết quả đã kiểm điểm ở tập thể lãnh đạo trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

– Trong quá trình kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì kịp thời báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, chỉ đạo cho kiểm điểm tiếp hay tạm dừng kiểm điểm và đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

B. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trước, đảng viên sau; đánh giá hoạt động của cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị – xã hội trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

Việc đánh giá, phân loại phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao.

Đảng bộ Trường, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc.

– Thực hiện nhiệm vụ chính trị : Việc triển khai, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao; kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

– Tập thể đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

– Chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.

Số chi bộ được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” không nên vượt quá 50% tổng số các chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành đảng bộ Trường xem xét, lựa chọn một số chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; số chi bộ được khen thưởng tối đa không vượt quá 20% tổng số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh.

b). Đảng bộ, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:

– Tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên nào bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);

– Chính quyền và các đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.

c). Đảng bộ, chi bộ hoàn thành nhiệm vụ: Cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao và đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

d). Đảng bộ, chi bộ yếu kém: Không hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

– Nội bộ mất đoàn kết.

– Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải thi hành kỷ luật.

– Chính quyền cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

– Có tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

– Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

e). Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng:

– Chi bộ đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

– Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với chi bộ mới thành lập chưa đủ 06 tháng.

2. Cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên

Việc đánh giá, phân loại đảng viên phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đồng thời với công tác “đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức” năm 2016 theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và Hướng dẫn của Nhà trường.

2.2.1. Đối tượng: Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

2.2.2. Nội dung: Theo nội dung kiểm điểm đảng viên tại khoản 2.2. mục 2. phần A.

2.2.3. Phân loại chất lượng đảng viên:

Số đảng viên được phân loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 15% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và đề nghị cấp trên khen thưởng; đối với chi bộ có dưới 07 đảng viên thì không quá 01 đồng chí; đảng bộ, chi bộ có thành tích đặc biệt xuất sắc thì số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có thể tăng thêm nhưng không quá 20% số đảng viên được phân loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

– Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

– Phân loại cán bộ, viên chức ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

– Vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

– Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

2.2.4. Một số điểm lưu ý trong đánh giá, phân loại đảng viên:

– Căn cứ các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, cá nhân tự đánh giá, phân loại; chi bộ bỏ phiếu (hoặc biểu quyết), công bố kết quả phân loại và báo cáo Đảng ủy Trường xem xét, quyết định.

– Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức vụ đảm nhiệm chính và cao nhất.

– Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt (có lý do chính đáng) chưa được đánh giá, phân loại thì chi bộ tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp gần nhất khi đảng viên có mặt.

– Đảng viên đã được phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức đã phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại lại.

– Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với đảng viên mới kết nạp chưa đủ 06 tháng.

– Căn cứ Hướng dẫn này, Đảng ủy Trường yêu cầu Đảng bộ bộ phận, các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm điểm ở đơn vị mình bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung;

– Các chi bộ hoàn thành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; Đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và nộp hồ sơ báo cáo về Đảng ủy Trường trước ngày 15/12/2016.

(Hồ sơ báo cáo gồm: Báo cáo kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng cơ sở đảng và đảng viên, Bản tự kiểm điểm của đảng viên (có nhận xét của chi bộ); Bản bổ sung lý lịch, kê khai tài sản, Phiếu xin ý kiến Chi ủy và Ban công tác Mặt trận nơi cư trú của đảng viên và các văn bản khác theo quy định)

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, Đảng bộ bộ phận, các chi bộ phản ánh kịp thời về Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) để Đảng ủy Trường xem xét, điều chỉnh, bổ sung, giải đáp./.

Kiểm Điểm, Đánh Giá, Xếp Loại Chất Lượng Tổ Chức Đảng, Đảng Viên Và Tập Thể, Cá Nhân Năm 2022: Rõ Ràng, Chặt Chẽ Và Thực Chất Hơn

Năm nay, theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, đối tượng, phương pháp đánh giá, xếp loại được đổi mới theo hướng chặt chẽ, rõ ràng, thực chất hơn và nhằm khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018.

Thực hiện Quy định số 132- QĐ/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn thực hiện Quy định 132-QĐ/TW (thay thế Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 215-KH/TU, ngày 28/10/2019.

Kế hoạch kiểm điểm năm 2019 trên cơ sở kế thừa những điểm tốt trong Kế hoạch số 158-KH/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và có điều chỉnh theo hướng giản lược, giảm bớt một số quy trình, thủ tục đánh giá xếp loại rườm rà, mang tính hình thức để khắc phục, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm điểm năm 2018 và các quy định về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, tổ chức đảng, đảng viên theo Hướng dẫn 16-HD/BTCTW trước đây. Đồng thời, trong Kế hoạch đã hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung theo tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương để các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý các cấp áp dụng nhằm thực hiện thống nhất.

Về một số điểm mới bổ sung, sửa đổi trong kế hoạch kiểm điểm năm 2019:

Bổ sung mục đích, yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên quán triệt sâu sắc nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm và đánh giá, xếp loại không phản ánh đúng thực chất. Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu phải thực hiện nghiêm túc và cấp ủy cấp trên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

Hướng dẫn cụ thể việc nhận diện 27 biểu biện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó lưu ý cá nhân liên hệ các biểu hiện phù hợp với từng đối tượng đảng viên là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương, cụ thể như: Đối với đảng viên là công nhân, nông dân, người lao động, học sinh: Khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, công tác xóa đói giảm nghèo, không trông chờ ỷ lại,…Đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương: Cần đi sâu kiểm điểm về sự gương mẫu chấp hành pháp luật, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kỷ luật phát ngôn,…Từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện theo 5 cấp độ: Không có biểu hiện; có biểu hiện nhưng chưa rõ; có biểu hiện nhưng không thường xuyên hoặc có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa đối với từng biểu hiện cụ thể trong thời gian tới. Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chính quyền, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Một điểm mới rất đáng chú ý là trong Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhấn mạnh một số nội dung về khung tiêu chuẩn, định mức chất lượng đạt được (theo 04 cấp độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém) và phương pháp xếp loại đối với tập thể, cá nhân nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện năm 2018. Đồng thời, bỏ thang điểm trong các mức xếp loại theo đúng tinh thần Hướng dẫn số 21-HD/TW. Quá trình triển khai việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý cho thấy đây là việc khó, đòi hỏi phải công tâm, khách quan, đúng thực chất thì mới có hiệu quả thiết thực. Các tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải có nhiều thành tích nổi bật, có đổi mới sáng tạo, khẳng định vị trí hàng đầu, điển hình để các tổ chức đảng khác học tập, noi theo; một số tiêu chí quan trọng, kết quả thực hiện phải đạt cấp độ “xuất sắc”. Do vậy, các tập thể, cá nhân được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải được đánh giá kỹ và thực sự tiêu biểu và tỷ lệ số được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không vượt quá 20% số được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Về sửa đổi các chủ thể tham gia đánh giá: Việc thực hiện đánh giá đa chiều (cấp trên đánh giá cấp dưới, cùng cấp đánh giá lẫn nhau, cấp dưới đánh giá cấp trên) được Trung ương chỉ đạo thực hiện nêu trong Quy định 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương là cách đánh giá khoa học đã được nhiều địa phương, đơn vị áp dụng và phần nào có hiệu quả. Tuy nhiên, do việc cung cấp, tiếp nhận thông tin phục vụ cho đánh giá hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đánh giá chưa được khắc phục nên việc đánh giá của chủ thể cùng cấp, cấp dưới còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, phát sinh nhiều thủ tục, giấy tờ. Vì vậy, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW hướng dẫn chỉ thực hiện đối với chủ thể tham gia đánh giá ở cấp trên. Thực hiện Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn về đối tượng, nội dung lấy ý kiến của chủ thể tham gia đánh giá ở cấp trên cho phù hợp để có thêm căn cứ đánh giá, xếp loại chính xác hơn.

Về thời hạn đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý: Tại Điểm 3.4, Mục III, Quy định số 1953-QĐ/TU, ngày 03/5/2018 về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý quy định: “Mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể 1 lần đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ”. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo các cấp lưu ý gắn việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ tư của nhiệm kỳ với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2019; kết quả xếp loại cả nhiệm kỳ căn cứ kết quả xếp loại từng năm trong nhiệm kỳ và sau khi có kết quả xếp loại năm 2019; hoàn thành việc đánh giá, xếp loại nhiệm kỳ trong quý 1/2020.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ: Để phù hợp với các nội dung theo Hướng dẫn 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành các quy định về nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tổ chức đảng cấp trên cơ sở và cấp cơ sở; nội dung, tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp và phiếu đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy để các đảng bộ có cơ sở đánh giá, nhận xét và tự nhận loại. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc do các huyện, thành, thị ủy và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, điều chỉnh, bổ sung phiếu đánh giá, xếp loại phù hợp để các đảng bộ, chi bộ cơ sở tự đánh giá, nhận loại.

Theo Kế hoạch 215-KH/TU, công tác kiểm điểm và hoàn tất hồ sơ báo cáo kết quả kiểm điểm cho cấp trên cho phải bảo đảm tiến độ: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/11/2019; cấp trên cơ sở, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường đại học, cao đẳng công lập thuộc tỉnh hoàn thành kiểm điểm trước ngày 15/12/2019; cấp tỉnh xong trước 31/12/2019.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An